ZAPRI ✕
Get in Touch
Hvala za Vaš interes!
Please fill out the form below if you would like to work together.
Matjaž pomoč :)

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Zakonodaja

Vsebina

KODEKS ESTETSKIH IN ETIČNIH MERIL ZA ZAŠČITO OTROK IN MLADOLETNIH

1. člen

(1) Izdajatelj televizijskega programa ATM TV Kranjska Gora sprejema estetska in etična merila zazaščito otrok in mladoletnih z namenom zaščite oseb, mlajših od 18 let, pred programskimivsebinami, ki bi lahko škodile njihovemu fizičnemu, psihičnemu in moralnemu razvoju.

(2) Programske vsebine po tem Kodeksu predstavljajo vse oddaje, ki so predvajane na programu ATMTV Kranjska Gora.

2. člen (prepoved predvajanja)

(1) Programske vsebine, ki bi lahko resno škodovale psihičnemu, fizičnemu ali moralnemu razvojuotrok in mladoletnih oseb, ne smejo biti predvajane.

(2) Med programske vsebine iz 1. odstavka spadajo zlasti programske vsebine, ki vključujejo pretiranonasilje, pornografske vsebine z nasiljem (pedofilija, nekrofilija, sodomija, sado-mazohizem) in vsedruge oblike pornografske vsebine, ki vključujejo nasilje.

3. člen (izključitev omejitev predvajanja)

(1) Omejitve predvajanja, določene v tem kodeksu ne veljajo za dnevne oz. tedenske informativneoddaje, ki lahko v določenem kontekstu prikazujejo tudi prizore nasilnih in nevarnih ter seksualnihdejanj, vendar zgolj v kontekstu prikazovanja aktualnih informativnih vsebin in pri čemer se jepotrebno izogniti razkritju identitete otrok, ki so kot žrtve, priče ali storilci vpleteni v nasilne aliseksualne zločine.

(2) Omejitve predvajanja, določene v tem kodeksu pogojno veljajo za programske vsebine, ki soposnete oziroma predvajane v živo in pri katerih glede na produkcijski način, izdajatelj ne morevnaprej predvideti, da bodo vsebovale potencialno škodljive vsebine. Pri oddajah v živo mora bitijasno označeno, da gre za neposredno predvajanja oddaje (t.j. v živo). Pri vseh morebitnih ponovitvahtakih oddaj pa je potrebno upoštevati določila 4. in 5. člena tega kodeksa.

4. člen (klasifikacija programskih vsebin)

(1) Izdajatelj programa bo zaradi zaščite otrok in mladoletnikov zagotovil spoštovanje terminapredvajanja in označevanje potencialno škodljivih programskih vsebin.

(2) Pred 19.00 uro se ne predvajajo programske vsebine, ki vsebujejo prizore grobega nasilja,seksualnosti, diskriminacije, zlorab škodljivih substanc in nevarnega oziroma diskriminatornegavedenja.(3) Programske vsebine, ki so namenjen otrokom do 12. leta starosti so na sporedu najkasneje do21.00 ure. V kolikor te vsebine vključujejo posamezne grozljive, nasilne prizore ali prizore nevarnegavedenja, morajo biti označene s simbolom, ki priporoča vodstvo staršev oz. skrbnikov (VS).

5. člen (simboli za priporočen starostni prag)

(1) Posamezne programske vsebine iz 4. člena tega kodeksa morajo biti pred začetkom predvajanjaoznačena z vizualnim in akustičnim opozorilom, da gre za programske vsebine, primerne za določenostarostno skupino.

(2) Akustično in vizualno opozorilo pred programskimi vsebinami iz 3.odstavka 4. člena obsegabesedilo: »Programske vsebine, ki sledijo so primerne za otroke do 12. leta starosti ob prisotnostistaršev ali skrbnikov«.

(3) Akustično in vizualno opozorilo pred programskimi vsebinami iz 4.odstavka 4. člena obsegabesedilo: »Programske vsebine, ki sledijo so primerne za otroke in mladostnike nad 12. leti starosti«.

(4) Akustično in vizualno opozorilo pred programskimi vsebinami iz 5.odstavka 4. člena obsegabesedilo: »Programske vsebine, ki sledijo so primerne za mladostnike nad 15. leti starosti«.

(5) Akustično in vizualno opozorilo pred programskimi vsebinami iz 6.odstavka 4. člena obsegabesedilo: »Programske vsebine, ki sledijo so neprimerne za otroke in mladostnike do 18 letastarosti«.

6. člen (odgovornost za presojo)

Škodljivost posameznih programskih vsebin presoja odgovorni urednik programa ATM TV KranjskaGora, upoštevajoč določila veljavnih pravnih predpisov ter tega kodeksa.

7. člen (oblikovanje in izvrševanje kodeksa)

(1) Za oblikovanje, spremembe in prilagajanje Kodeksa veljavni zakonodaji je odgovoren izdajateljaprograma.

(2) Izdajatelj programa mora v 15 dneh po sprejetju Kodeksa pristojnemu ministrstvu (v nadaljevanju:Ministrstvo) in Svetu za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet) poslati kopijo Kodeksa. V enakem rokumora izdajatelj programa Ministrstvo in Svet obvestiti tudi o vsaki spremembi Kodeksa.

8. člen (ugovor zaradi kršitev)

(1) Gledalec ima v roku 5 dni po objavi posamezne programske vsebine možnost ugovora zaradikršitve določil 84. člena Zakona o medijih in tega Kodeksa. Ugovor v nobenem primeru ni možen poizteku zakonskega roka za obvezno hranjenje zapisov objavljenih programskih vsebin.

(2) Ugovor se lahko vloži pisno s priporočeno pošiljko na naslov izdajatelja programa, ki je objavljenna spletni strani.

(3) Ugovor mora vsebovati:- podatke o vlagatelju ugovora (zlasti ime, priimek in naslov za odgovor),- razlog ugovora (vsebinsko opredelitev oziroma opis domnevne kršitve Kodeksa ter točno navedbodatuma in ure predvajanja programske vsebine, ki je predmet ugovora) in- podpis vlagatelja.

(4) V kolikor ugovor ni popoln, ga strokovna služba vrne vlagatelju s pojasnilom, da lahko ugovor v 5dneh dopolni sicer se bo štelo, da od njega odstopa.

(5) O ugovoru odloči strokovna služba izdajatelja programa z odgovorom vlagatelju v roku 15 dni poprejemu popolnega ugovora.

9 . člen (pritožba)

(1) Zoper odgovor, izdan na podlagi 8. člena tega Kodeksa, se lahko gledalec pritoži v 8 dneh odvročitve odgovora.

(2) Pritožba se vloži pisno s priporočeno pošiljko na naslov izdajatelja programa, ki je objavljen naspletni strani.

(3) Pritožba mora vsebovati:- podatke o ugovoru oz. odgovoru na ugovor, na katerega se nanaša,- pritožbene razloge in- podpis pritožnika.

(4) Pritožbe obravnava svet za zaščito otrok v roku 30 dni po prejemu pritožbe.

(5) Pritožba in odgovor se v 8 dneh po izdaji odgovora objavijo na spletni strani izdajatelja programa.

10. člen (Svet za zaščito otrok)

(1) Svet za zaščito otrok je sestavljen najmanj iz 2 članov in sicer enega predstavnika izdajateljaprograma in enega zunanjega predstavnika, ki zastopa interese otrok.

(2) Svet za zaščito otrok imenuje izdajatelj programa v roku 30 dni po sprejemu Kodeksa. Sestavasveta za zaščito otrok je objavljena na spletni strani izdajatelja programa.

11. člen (analiza pritožb in poročanje o izvajanju Kodeksa)

(1) Izdajatelj programa najmanj enkrat letno opravi analizo pritožb in odgovorov.

(2) Izdajatelj programa vsako leto najkasneje do konca februarja posreduje Ministrstvu in Svetuporočilo o izvajanju Kodeksa v skladu z veljavnimi predpisi.

12. člen (objava Kodeksa)

Izdajatelj programa bo Kodeks v roku 15 dni po sprejetju javno objavil na svoji spletni strani. Izdajateljprograma bo v enakem roku na spletni strani objavil tudi vse spremembe in dopolnitve Kodeksa.

Sporedi oddajanih avtorskih del iz repertoarja kolektivne organizacije

Vsebina:

POROČILA V SKLADU Z ZAKONOM 3. odstavek 48. člena: RTV organizacije morajo enkrat mesečno poslati pristojni kolektivni organizaciji in na svoji spletni strani javno objaviti sporede oddajanih avtorskih del iz repertoarja kolektivne organizacije - Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16)

ATM TV Kranjska Gora v svojem programu nima glasbenih oddaj, niti ne predvajamo videospotov. Glasbo uporabljamo le kot glasbeno podlago pri posameznih TV vsebinah in v "jinglih in špicah". Glasbeniki so neimenovani in je to predvsem glasba nabavljena v svetovnih knjižnicah, ali po naročilu. Uporabljene glasbe je manj kot predpisane 30% v programu. Mesečne spiske uporabljene glasbe v programu ATM TV Kranjska Gora pošiljamo v skladu z jinglov".

Ker je naš program naša lastna produkcija do ZAMP in AIPA nimamo obveznosti, ker avtorskih del iz njihovega repertuarja ne uporabljamo.

Arih Matjaž , Direktor ATM ELEKTRONIK d.o.o.

PRAVILA TELEVIZIJE ATM TV KRANJSKA GORA ZA IZRABO PROGRAMSKEGA ČASA V ČASUPREDVOLILNE KAMPANIJ ZA DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE, LOKALNE VOLITVE TER REFERENDUM

1. člen

Pravila opredeljujejo način, oblike, obseg in pogoje za predstavite v programu ATM TV KRANJSKAGORA

2. člen

Za redno informativno oddaje in druge oddaje na ATM TV KRANJSKA GORA velja v času volilnekampanje načelo prepovedi politične propagande.

3. člen

ATM TV KRANJSKA GORA v času volilne kampanje zagotavlja programski čas predstavitvi mnenj vsemuradnim organizatorjemvolilne kampanje.Vsi zainteresirani organizatorji kampanje, ki želijosodelovati v programu ATM TV KRANJSKA GORA se morajo prijaviti na naslov ATM TV KRANJSKAGORA.

4. člen

Predvolilne oddaje bodo potekale skladno z načrtom, ki ga bo oblikovalo uredništvo programa ATMTV KRANJSKA GORA

5. člen

ATM TV KRANJSKA GORA bo vsem udeležencem v času volilne kampanje, upravičenim za nastopanjev volilnih oddajah, nudila enakovredne tehnične pogoje.

6. člen

ATM TV KRANJSKA GORA bo skladno s 5. členom ZVRK zagotavlja vsem organizatorjem v času volilnekampanje enake pogoje za oglaševanje v programu in na videostraneh ATM TV KRANJSKA GORA.

7. člen

Ugovore o morebitnih nepravilnostih pri izvajanju teh pravil sprejema v pisni obliki direktor ATM TVKRANJSKA GORA, ki v sodelovanju z odgovorno urednico pripravi odgovor. Direktor poda pisni odgovor v 24 urah.

Vas Zanima Sodelovanje
Contact Me